Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.
4221 cae6 500
Reposted fromKnoeggi Knoeggi viaunno unno
conopec
4842 30cc 500
Reposted fromkaiee kaiee viaskinnylove skinnylove
conopec
Reposted frombluuu bluuu viadusix dusix
conopec
Poszukaj tego ziarnka grochu, przez które nie możesz zasnąć.
Reposted fromavooid avooid viaMezame Mezame
conopec
Peacock feathers
Reposted fromdhoop dhoop viaMezame Mezame
conopec
Peacock feathers
Reposted fromdhoop dhoop viaMezame Mezame
conopec
-Dlaczego chce Pan wrócić do Polski?
-Bo zostawiłem szczoteczkę do zębów u Agnieszki Osieckiej.
— Marek Hłasko na pytanie dziennikarza o przyczyny powrotu do kraju
Reposted fromTinySilentSoul TinySilentSoul viadeadly deadly
Kobiety, jak chcą pokazać, że cierpią, zaczynają milczeć.
— Piotr C “Brud”
(via kololowanki23)
conopec
5348 0ac7
Reposted fromslodziak slodziak
conopec
3869 2f34 500
Reposted fromslodziak slodziak viashameonyoubitch shameonyoubitch
conopec
8997 8002
Reposted frommup mup viasarazation sarazation
conopec
Reposted frombluuu bluuu viadivi divi
conopec
Ludzie są tacy zaskoczeni, kiedy nagle zaczynasz z nimi postępować tak, jak oni z Tobą.
— Zbigniew Boniek
conopec
5614 636d
Reposted fromkarahippie karahippie viagriber griber
conopec
1773 0edc 500
Reposted fromwhoknows whoknows viagriber griber
conopec
8351 29c3 500
Reposted fromSharonSullivan SharonSullivan viasucznik sucznik
conopec
conopec
Reposted fromFlau Flau viaMrCoffe MrCoffe
conopec
Już cztery razy przestałem Cię kochać i zacząłem na nowo.
— Stanisław Ignacy Witkiewicz
conopec
3876 ec3e
Reposted fromsoupersonn soupersonn viakrolfasolek krolfasolek
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl