Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.
conopec
8368 76b5 500
Reposted fromnocnatesciowa nocnatesciowa vianutt nutt
conopec
conopec
6051 f756
conopec
3730 a165 500
Reposted fromSzczurek Szczurek viaMezame Mezame
conopec
3258 3c41 500
Reposted fromqb qb viasober sober
conopec
Ze wszystkich miesięcy najmniej lubił listopad, bo to miesiąc kurczącego się dnia, niknącego światła i niepewności, która jak sierota błąka się między jesienią a zimą.
— John Verdon "Wyliczanka"
Reposted fromyourtitle yourtitle viaMezame Mezame
9026 89b8 500
Reposted fromcourtney97 courtney97 viaMezame Mezame
conopec
3917 ddf7 500
Reposted fromkjuik kjuik
conopec
3982 f5b3 500
Reposted fromstmi stmi viaMezame Mezame
conopec
Reposted fromgruetze gruetze viakokoloko kokoloko
conopec
Reposted frombluuu bluuu viajnna jnna
conopec
6124 65bb 500
Reposted fromtfu tfu viaCattleya Cattleya
conopec
3335 eac4 500
Reposted fromphilipp philipp viaredneck redneck
conopec
Reposted fromu-dit u-dit viasfm sfm

Designer / Developer


/* by The coding love */

conopec
4232 bfc9 500
Reposted fromtfu tfu vialooziker looziker
conopec
8505 7c4d 500
Reposted fromlokrund2015 lokrund2015 vialooziker looziker
conopec
4214 7808 500
Reposted fromlokrund2015 lokrund2015 vialooziker looziker
3712 a648 500
Reposted fromdivi divi vialost-in-space lost-in-space
conopec
I śmiech niekiedy może być nauką,
kiedy się z przywar, nie z osób natrząsa,
I żart dowcipną przyprawiony sztuką
Zbawienny, kiedy szczypie, a nie kąsa.
— Ignacy Krasicki
Reposted fromjesienzycia jesienzycia viaMezame Mezame
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl