Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.
conopec
8183 0c1d 500
Reposted fromexistential existential viaikari ikari
conopec
9365 08f3 500
Reposted fromdeathtoscifi deathtoscifi viabeltane beltane
conopec
Mądre pomysły przychodzą, jak już coś spierdolisz.
— Konfucjusz
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viajestemdeszczem jestemdeszczem
conopec
0005 0770 500
Reposted fromsmoke11 smoke11 viaJuliette Juliette
conopec
9362 3cd6 500
Reposted fromGrygson Grygson viabadbehavior badbehavior
conopec
Reposted frombluuu bluuu viabeltane beltane
conopec
A głębia spojrzenia oznacza, że ktoś przeżył więcej, niż miał ochotę.
— Zygmunt Miłoszewski
Reposted fromnoicoztego noicoztego viabeltane beltane
conopec
8543 cb7e 500
Reposted fromblackpottage blackpottage viabadbehavior badbehavior
conopec
2062 08ca
Reposted fromSzczurek Szczurek viahahat hahat
conopec
3150 4baa 500
Reposted fromobliviate obliviate viasouxie souxie
conopec
5071 c549 500
Reposted fromDeborahCurtis DeborahCurtis viahahat hahat
conopec
3820 dbf7
Reposted fromtichga tichga viasouxie souxie
conopec
3885 8661 500
Reposted fromLane Lane viazombiekrasko zombiekrasko
conopec
4095 3b56 500
Reposted fromzciach zciach viaOkery Okery
conopec
conopec
Dziecko, które jest źle traktowane, nie przestaje kochać rodziców. Przestaje kochać siebie
Reposted frommyfuckingreality myfuckingreality viaviajero viajero
conopec
Kokieteria – sztuka uczynienia pierwszego kroku tak, aby mężczyźnie się zdawało, że to on go zrobił.
— Georges Armand Masson
Reposted fromxalchemic xalchemic viaszydera szydera
conopec
conopec
conopec
3086 272b 500
Reposted frommarceline777 marceline777 viaPaseroVirus PaseroVirus
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl