Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.
conopec
4208 137a 500
Reposted fromTamahl Tamahl viamihoshi mihoshi
conopec
8539 6b7c 500
Reposted fromEtnigos Etnigos viazzuuoo zzuuoo
conopec
Depresja to skutek takich małych ciosów zadawanych przez całe życie, po których jakoś się żyje dalej. I ja też tak miałem. Bo wie pani, to jest tak jak z odkręceniem gazu w mieszkaniu. On się tak ulatnia, ulatnia... i wybucha. Człowiek też wybucha...
— znalezione
Reposted fromheavencanwait heavencanwait viazzuuoo zzuuoo
conopec
9821 a41d 500
Reposted fromsavatage savatage vianitael nitael
conopec
5770 248f 500
Reposted fromstroschek stroschek viasistermorphine sistermorphine
conopec
Spędzałam za dużo czasu wyłącznie w towarzystwie zawartości mojej głowy.
— Sharon Bolton
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viaBrewOfLonging BrewOfLonging
conopec
9418 a1dd 500
Sergii Shaulis, Ukraina
Reposted fromMaryiczary Maryiczary viaMezame Mezame
conopec
6653 6973
Reposted fromUncommonSense UncommonSense viakjuik kjuik
conopec
conopec
1105 87ac 500
Reposted frompunisher punisher viakjuik kjuik
conopec
0662 c1ee 500
Reposted frommangoe mangoe viakjuik kjuik
conopec
6294 a9ef 500
Reposted fromsoftboi softboi viaMezame Mezame
conopec
0380 e8b2 500
Reposted fromshowmetherainbow showmetherainbow viasober sober
conopec
7735 4c4d
Reposted fromUncommonSense UncommonSense viasober sober
conopec
7337 17bc 500
Reposted fromoll oll viasober sober
conopec
3184 e49a 500
Reposted frompiehus piehus viakjuik kjuik
6657 5f70 500
Reposted fromOhsostarryeyed Ohsostarryeyed viaunno unno
conopec
8243 49b6 500
Reposted fromlisekhipisek lisekhipisek viaflyingalexa flyingalexa
conopec
1643 2e20 500
Reposted fromtfu tfu viaflyingalexa flyingalexa
conopec
4110 af6d 500
Reposted fromowca owca viaflyingalexa flyingalexa
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl